Каква е разликата между обикновен договор и застрахователен договор?


Отговор 1:

Предметът е всичко. Договорът е договор.

Договор е правен документ между две страни. За да бъде изпълним, договорът трябва да съдържа седем елемента. Държавите могат да променят изискванията, основното договорно право изисква наличието на следните седем елемента независимо. Ако такъв липсва, договорът може да бъде анулиран и страните ще бъдат освободени от задължения

1.

Оферта.

2.

приемане

3.

Обмислянето е нещо ценно, което страните договарят да обменят.

4.

Правно компетентни страни

5.

Взаимно съгласие

6.

Правен предмет

7.

Договорите обикновено трябва да са в писмена форма. При застраховането договорът трябва да е в писмена форма.


Отговор 2:

Застраховката е уникален договор и се различава от обикновения договор съгласно условията по-долу:

  1. В застрахователния договор подписващите предложения на формуляра на предложението и застрахователните знаци на облигационната облигация. Ето защо формулярът на предложението става основа на договора. В друг обикновен договор двете страни подписват на една и съща хартия. Това е договор за предложение и приемане при условие на осигурявана лихва, която се получава и дефинира. Застраховката на живота не работи на принципа на обезщетение, докато здравното и общото застраховане се извършва като обезщетение. договор.

Надявам се това да се изясни


Отговор 3:

Застрахователен договор е;

  1. договор за обезщетение; при което застрахователят обещава да предостави обезщетение (и правна защита в ситуации на трети страни) на застрахования или трета страна, пострадала от застрахования; за претърпени загуби; причинени от непредвидено събитие; в замяна на плащането на премия;

Застрахователният договор е просто подмножество от обикновен договор.

Шабат шалом алейхем.